AUTO GIỮ LOGIN: SỬ DỤNG KHI BẠN CHƠI ACC RÁC MÀ KHÔNG MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐĂNG NHẬP VÀO NICK

AUTO PICK TƯỚNG: LÀ TỰ ĐỘNG CHỌN TƯỚNG CHO BẠN CỰC NHANH, KHÔNG AI CÓ THỂ KS BẠN ĐƯỢC


LINK DOWNLOAD AUTO GIỮ LOGIN + AUTO PICK TƯỚNG
LOL